Wapniarka (Bielica)


Jít na fotografie  Ukázat na mapě  Sdílet tuto stránku 

Jméno Wapniarka je bezpochyby odvozeno od slova „wapno“ (čes. „vápno“) nebo „wapień“ (čes. „vápenec“). Také varianta Bielica dost možná souvisí s bílým zabarvením zdejšího krystalického vápence, tedy mramoru.

Poloha

518 m. n. m. vysoká hora je součástí severozápadního hřebenu, který vychází z hory Králický Sněžník a který se táhne až do severozápadní části horského pásma Krowiarki, k vesnici Żelazno, od níž je Wapniarka vzdálena cca 1,8 km jihovýchodním směrem. Při jihozápadní straně hory se nachází vesnice Mielnik, její stavení zasahují až do sedla Przełęcz Mielnicka.
Nevelký vrch Wapniarka je spolu s horami Dębowa a Goryczka na chvostě severozápadních Krowiarek, a zasahuje tak do centrální části Kladské kotliny (Kotlina Kłodzka). Svojí polohou, strmými svahy a výraznou vrcholovou částí s rozhlednou je Wapniarka dobře rozeznatelná v okolním terénu. Na severozápadní straně se Wapniarka dotýká hory Dębowa, na jihovýchodě ji sedlo Przełęcz Mielnicka odděluje od vrchu Mrówczyniec.

Příroda

Téměř celou plochu hory zaujímá smíšený les, jihozápadní a severovýchodní svahy jsou ve výškách pod 400 m. n. m. využívány jako louky nebo obdělávaná pole.
Na ploše hory se nachází též několik stanovišť suchomilných rostlin. Na Wapniarce se vyskytují v celých Krowiarkách nejcennější úseky vstavačových (Orchis) vápnomilných bučin svazu Cephalanthero-Fagion, jež jsou silně ohroženy a zatím postaveny mimo jakoukoli formu ochrany. Podloží s vysokým obsahem uhličitanu vápenatého je zde obecně zdrojem bohaté flóry. Na Wapniarce se vyskytuje i plž zdobenka tečkovaná (Charpentieria ornata), chráněný teplomilný druh, vázaný právě na vápencové skály. Wapniarka je nejsevernější stanoviště výskytu tohoto druhu.
Území Wapniarky patří mezi větší krasové oblasti Krowiarek. Starý vápencový kamenolom Wapniarka na svahu hory získal v roce 2006 status „pomnik przyrody“, tedy přírodní památka.

Těžba mramoru, vápenka

Na severovýchodním, východním a jihovýchodním svahu, a při úpatí, se nalézají pozůstatky provozů bývalých mramorových kamenolomů, ty větší jsou několikaposchoďové, výška stěn v nejvyšších místech dosahuje 80 m. Na severním svahu stojí ruina vápenky, v lese narazíte na četné haldy. Zdejší krystalický vápenec byl surovinou pro výrobu páleného vápna, využívaného ve stavebnictví, ale také v zemědělství jako hnojivo.

Rozhledna

Na vrcholu Wapniarky stály postupně dvě rozhledny, které byly postaveny Němci. Dnes jsou již obě zničeny. První byla vybudována v roce 1889 a byla dřevěná, roku 1925 byla zasažena bleskem. Toho samého roku byla věž přestavěna spolkem Kłodzkie Towarzystwo Górskie (něm. Glatzer Gebirgsverein). Tato věž se zřítila vlivem stáří a opět po zásahu bleskem v 70. letech 20. st. V květnu roku 2010 byla dokončena stavba současné dřevěné rozhledny.

Turistika

Přes vrchol Wapniarky prochází zeleně značená turistická trasa ve směru železniční stanice Gorzanów – les/hřbet Antonówka – Wapniarka – sedlo Przełęcz Mielnicka – vesnice Romanowo. Zde trasa končí.
Wapniarka (autor: Wikipedia) Zdobenka tečkovaná/Charpentieria ornata (Jiří Novák, www.biolib.cz) Wapniarka, původní dřevěná rozhledna na historické fotografii, před Wapniarkou ves Żelazno (www.gmina.klodzko.pl)