Ptačí oblast Králický Sněžník - Natura 2000Název:Králický Sněžník
Kód lokality:CZ0711016
Kraj:Olomoucký kraj, Pardubický kraj
Rozloha:30.225,33 ha
Kategorie chráněného území:Ptačí oblast
Správce území:

Popis:

Horský a podhorský charakter ptačí oblasti Králický Sněžník poukazuje na velký význam této oblasti pro ptactvo vázané na subalpínské bezlesé pásmo, horské smrčiny, jedlobukové porosty a zejména podhorské louky. Území je významným hnízdištěm řady ptáků zařazených do přílohy I směrnice o ptácích. Podhorské louky hostí nejpočetnější populaci celosvětově ohroženého druhu chřástala polního (Crex crex) v ČR. Z dalších hnízdících druhů se jedná o čápa černého (Ciconia nigra), jeřábka lesního (Bonasa bonasia), výra velkého (Bubo bubo), kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum), sýce rousného (Aegolius funereus), ledňáčka říčního (Alcedo atthis), žlunu šedou (Picus canus), datla černého (Dryocopos martius), lindušku horskou (Anthus spinolleta), kosa horského (Turdus torquatus) a ťuhýka obecného (Lanius collurio).


Druhy, jež jsou hlavním předmětem ochrany:
DruhPočet párů
Chřástal polní150 - 170

Druhy, jež se vyskytují na této lokalitě:
DruhPočet párů
Datel černý50
Čáp bílý max. 3
Jeřábek lesní 10
Sýc rousný 30
Výr velký 5
Ťuhýk obecný100