Tisková zpráva Hnutí Duha (úterý 8. září 1998)Při hospodaření v rezervacích porušuje s.p. Lesy ČR zákon o ochraně přírody

V uplynulých dvou letech došlo realizací určitých lesnických opatření ke zničení částí některých národních přírodních rezervací, zejména na severní Moravě [1]. Stanoviska odborníků z Botanického ústavu Akademie věd ČR a Ústavu aplikované ekologie přitom potvrdila, že mnohé lesnické zásahy v přírodních rezervacích jsou v rozporu se zákonem o ochraně přírody a krajiny [2].

Důvodem těžby v rezervacích je nejčastěji asanace kůrovcem napadených smrků nebo zpracování větrných polomů [3]. Boj proti kůrovci však zřejmě není důvodem jediným. S.p. Lesy ČR odmítají ponechávat pokácené stromy v rezervacích přirozeným rozkladným procesům. Bez ohledu na platný zákon o ochraně přírody většinu kmenů vyklízejí za účelem zpeněžení dřevní hmoty.

Po státních orgánech ochrany přírody, které odvoz asanovaných kmenů z rezervací omezily, požadují dokonce Lesy ČR proplacení ušlého zisku z neprodaného dřeva [4]. Posláním rezervací přitom není produkce dřeva, ale zachování přírodních procesů v přirozených lesních ekosystémech.

Příkladem nejméně citlivého přístupu je hospodaření lesní správy Hanušovice v NPR Kralický Sněžník. Vytvoření holiny, narušení vodního režimu, poškození půdního povrchu, erozní rýhy, poškození zdravých stromů a další škody - to jsou následky "drobného" asanačního zásahu v revíru Sušina této rezervace. Za zásah udělila Česká inspekce životního prostředí Lesům ČR pokutu ve výši 20.000 Kč. V odvolacím řízení se bude případem zabývat ministerstvo životního prostředí.

Za jediný pozitivní prvek aktivit Lesů ČR lze označit snahu o přiblížení k přirozené druhové skladbě výsadbou např. buků, jedlí či jeřábů. Pokusy o znovuzalesnění vytvořených holin ve vyšších polohách jsou však často provázeny nezdarem. V původních porostech pak umělá výsadba není adekvátní náhradou přirozeného zmlazení.

Kontakt:
Jaromír Bláha, Hnutí DUHA, tel. 0203-693363
Martin Míček, Přátelé Jeseníků - SOJKA, tel. 0647-287502

Poznámky:
[1] Národní přírodní rezervace (NPR) Kralický Sněžník, Praděd, Skřítek, Šerák-Keprník, Rejvíz, Pod Jelení studánkou.
[2] Stanoviska vypracovali na základě žádosti Hnutí DUHA mj. RNDr. Jan Pokorný CSc. z Botanického ústavu Akademie věd ČR a RNDr. Ing. Eliška Nováková DrSc. z Ústavu aplikované ekologie České zemědělské univerzity v Kostelci nad Černými lesy. K porušení zákona dochází zejména vykácením větších ploch s následným vznikem holin a odvozem v rezervacích vytěženého dřeva bez povolení ministerstva životního prostředí. Paragraf 29 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny totiž zakazuje mj. činnosti, které mohou způsobit změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů, změnu vodního režimu, nevratně poškozovat půdní povrch, měnit dochované přírodní prostředí atd.
[3] Zákon o lesích ukládá činit opatření proti šíření hmyzích škůdců. Zákon o ochraně přírody vymezuje činnosti, jež jsou v rezervacích zakázány. Při kolizi těchto norem se upřednostňuje zákon o ochraně přírody a krajiny, neboť je vzhledem k obecnému lesnímu zákonu zákonem speciálním.
[4] Na Správě CHKO Beskydy takto Lesy ČR vymáhají částku 70.000 Kč za dřevo ponechané přirozenému rozkladu v přírodní rezervaci Smrk.