Uhlisko (1240,7 m.n.m.)Uhlisko (7.7.2001)
Uhlisko (7.7.2001)