Lesní hospodářství

Nadmořská výška 750 m n.m.

V současné době jsou lesy masivu Králického Sněžníku převážně smrkové - 84%, zastoupení ostatních jehličnatých dřevin je 4% (jedle bělokorá, douglaska tisolistá, modřín opadavý). Zbývajících 12% tvoří dřeviny listnaté, z toho 6% buk lesní a 6% ostatní listnáče (javor klen, jeřáb ptačí, bříza bělokorá, olše šedá, olše lepkavá, vrba jíva, topol osika, jasan ztepilý). Původně byly v oblasti smíšené lesy se zastoupením smrku, jedle a buku, s převahou jedle a buku, na hřebenech nad 1000 m.n.m. se nacházely hlavně smrkové porosty.

S postupujícím osídlováním a kolonizací podhorských lokalit došlo k výraznému ovlivnění dřevinné skladby lesů ve prospěch smrku. Porosty s původní dřevinnou skladbou se dochovaly jen ostrůvkovitě, hlavně v hřebenových partiích. Lesy v obvodu národní přírodní rezervace jsou v majetku státu a jsou ve správě organizace Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Hanušovice.

Hospodaření v lesích prošlo od toulavých sečí v období kolonizace přes holoseče v období nedávno minulém až po v dnešní době uplatňovaný podrostní způsob hospodaření s preferencí přirozeného zmlazení pod mateřskými porosty.

Podnik Lesy České republiky uplatňuje plně strategii trvale udržitelného hospodaření v lesích, při kterém les trvale plní veškeré produkční a mimoprodukční funkce včetně produkce kvalitní dřevní hmoty. To znamená postupně vypěstovat druhově, prostorově a věkově skupinovitě smíšené lesy odolné proti působení biotických (hmyzí a houboví škůdci) a abiotických (vítr, sníh, imise) činitelů.