Myslivost a poškozování lesa zvěří

Nadmořská výška 1010 m n.m.

V oblasti Králického Sněžníku se nacházejí čtyři honitby, jejichž držitelem jsou Lesy České republiky, s.p., tři honitby jsou pronajaty a v jedné vykonává právo myslivosti Lesní správa Hanušovice ve vlastní režii.

Druhové zastoupení zvěře je pestré. Žije zde zvěř jelení, srnčí, mufloní a černá. Ze sousedního Polska sem v letním období zavítá skupina kamzíků, jejichž původ je pravděpodobně v Jeseníkách. Dále zde žije zajíc, liška, jezevec, kuna, tetřev, jeřábek, holub, sluka, sojka, krkavec, káně, jestřáb, krahujec, poštolka, výr, puštík, sýček, sýc rousný aj.

Předmětem lovu je hlavně zvěř jelení, pouze okrajově zvěř srnčí, mufloní a černá. Z ostatní zvěře pouze liška a kuna.

Zvěř jelení, srnčí a mufloní je v zimě přikrmována zejména senem a ovsem v krmelcích umístěných v údolí masívu.

Značným problémem pro obnovu lesa a jeho zdárný vývoj jsou škody, které v lese působí hlavně jelení zvěř okusem vrcholových částí (terminálů) mladých stromků a ohryzem kůry ve smrkových porostech ve věku 20 - 40 let. Okusem terminálů a bočních větví dochází ke značnému zpomalení růstu, je-li okus intenzivní a opakovaný, způsobuje úhyn stromků. Ohryzem kůry smrkových porostů vznikají podmínky pro napadení poškozených stromů dřevokaznými houbami a pro následné znehodnocení nejcennější oddenkové části kmenů. Kromě toho se takto poškozené porosty stávají méně odolnými proti působení větru, sněhu, imisí a hmyzích škůdců. Dochází k jejich postupnému rozvrácení a předčasné obnově - nedožijí se mýtního věku. Vedle značných škod na přírodním prostředí tak vznikají milionové ekonomické ztráty. Aby se škodám zabránilo, musí se mladé stromky a odrůstající smrkové mlaziny chránit před poškozováním zvěří plastovými krytkami, chemickými nátěry, pletivem, plastovými obaly, ovazováním klestem apod. Tato opatření jsou pro vlastníka lesa finančně velmi nákladná. Jediným řešením je snížení stavů jelení zvěře na stavy pro les únosné.