Přirozená horská smrčina

Nadmořská výška 1140 m n.m.

V nadmořských výškách nad 1000m se již výrazně projevuje chladné a vlhké klima, které má spolu s kyselým minerálním podložím za následek tvorbu chudých podzolových půd.

Tyto podmínky plně vyhovují přirozenému typu lesa, který se nazývá přirozená horská smrčina. Hlavní dřevinou je zde smrk ztepilý, místy je vtroušený buk lesní, jeřáb ptačí a javor klen. Vzhledem k nepříznivému klimatu stromy pomaleji přirůstají a dosahují menších výšek.

Bylinné pásmo je poměrně chudé, tvořené nenáročnými druhy jako borůvka černá, sedmikvítek evropský, podbělice alpská, třtina chloupkatá a metlička křivolaká.

Podél potoků a na prameništích tvoří rozsáhlé porosty papratka horská, na zastíněných místech roste vzácná kapradina žebrovice různolistá.

Z živočichů vázaných na smrčiny zde můžeme vidět např. pěvušku modrou, sýkoru uhelníčka, hýla obecného, křivku obecnou, datla černého, sýce rousného a myšici křovinnou.