Poloha

Jeskyně Biały Kamień se nachází nad vesnici Kletno (gmina Stronie Śląskie), v západním svahu hory Stroma. Vstupní otvor se nalézá na úrovni cca 920 m. n. m., což je asi 70 m nade dnem údolí potoka Kleśnica.

Objevení jeskyně

V rámci terénního průzkumu, který na hoře Stroma probíhal v roce 1975, byly objeveny na povrch země vystupující mramorové bloky, jež nesly stopy působení tekoucí vody. V září roku 1975 skupina speleologů z města Stronie Śląskie objevila otvor v příkopu po straně vyrovnání ve svahu, který byl dlouhý několik metrů. Od dalšího průzkumu bylo prozatím upuštěno kvůli přílišné sráznosti dna díry. Roku 1976 členové wrocławského oddílu společně se stroňskou skupinou započali práce v terénu, aby studnu lépe odkryli. Práce byly kvůli nebezpečí závalu v roce 1978 přerušeny.

V letech 1982-1985 vykonal W. Ciężkowski sérii testů pomocí obarvené vody, kterou vléval do potoka vtékajícího do jeskyně. Tyto výzkumy potvrdily existenci rozlehlého podzemního jeskynního systému, pravděpodobně nezávislého na jeskyni Medvědí (Jaskinia Niedźwiedzia). Systém je propojen s krasovými prameny v dolní části údolí a s odlehlým údolím Moravy, které leží na české straně masivu Králického Sněžníku. V dalších letech prováděli v jeskyni intenzivní průzkum členové Speleoklubu Bielsko Biała. Délka objevené jeskyně narostla z 8 m na 120 m, hloubka šla až k 50 m.

Popis jeskyně

Jde o vůbec nejstarší jeskynní systém v údolí potoka Kleśnica. Podle údajů stránek Sekce Speleologiczna činí zatímní délka jeskynních prostor cca 120 m, převýšení jeskyně potom necelých -50 m.

Ve vstupní části se nacházejí mechové a lišejníkové porosty, avšak fauna chybí. Světlo dopadá jen k prvnímu zúžení jeskyně, dále ne. Před speleologickým průzkumem se zde nacházel pouze krasový trychtýř fosilního původu. Zde bylo pozorováno vsakování vody z protékajícího potoka. Potok vniká do jeskyně, aby nakonec zmizel ve štěrkových usazeninách na dně.

Šestimetrová studna za vstupním otvorem je zabezpečena dřevěnou nástavbou. Horní část studny je bez vody, vyplněna zerodovanou mramorovou sutí, jež byla částečně vybrána v rámci průzkumných prací. Tato studna končí výše zmíněným zúžením, za kterým se nachází komora s kosými stěnami (okolo 45°), jež nesou stopy po proudící vodě. Komora je vyplněna alochtonními štěrkovými nánosy, usazeniny s menšími částečkami jsou autochtonní. Usazeniny zde neobsahují paleontologický materiál.

Vody, které stékají po svahu hory Stroma, protékají místy kontaktů mramorů a břidlic. Tímto procesem vzniká systém vertikálních studní, ke kterému náleží i Jaskinia Biały Kamień. Voda jeskyni zatápí a poté skrze štěrkové sedimenty na dně mizí v nitru hory.

Výkopy v sedimentech vytvořily šachtu, v níž nyní dochází, obzvláště v zimním období, k intenzivnímu proudění vzduchu směrem vzhůru. To ukazuje na existenci spojení s větším podzemním systémem, lze se domnívat, že štola je vstupem do přírodní jeskyně. Předpokládá se, že nejméně 70 m níže se nacházejí podzemní chodby, které se táhnou ve směru Medvědí jeskyně (Jaskinia Niedźwiedzia).

Kudy k jeskyni

Z vesnice Kletno stoupá údolím potoka Kleśnica žlutě značená turistická trasa. Prochází kolem Medvědí jeskyně (Jaskinia Niedźwiedzia). Po vzdálenosti 1,4 km od Medvědí jeskyně se nalézá místo, kde žlutá značka pokračuje vzhůru, zatímco širší cesta se prudce stáčí doprava. Pozor, jedno takové podobné odbočení značky od cesty je už dříve, již asi po 400 m od Medvědí jeskyně. Nuže na výše zmíněné odbočce žluté značky z cesty lze také sejít na lesní cestu doleva. Cca po 170 m následuje můstek přes potok a za ním, asi po 300 m stoupání, staré potoční koryto. Tímto korytem se stoupá asi dalších 150 m, po čemž se objeví nevelké zarovnání terénu. Zde se nachází vstup dolů do jeskyně.

Autor: Michal Kos